Energiberegning til nybyggeri

En energiberegning fra MLN Energi er en samlet dokumentation for, om et byggeri overholder
bygningsreglementets krav til energiforbruget – de direkte såvel som de indirekte krav.

Energiberegning, energirammeberegning, energiramme, energimærke… kært barn har mange
navne. Kort sagt er der tale om en klassificering af en bygnings energieffektivitet på lige fod med
energimærkning af køleskabe og biler.

En komplet energiberegning er mere end blot selve energirammeberegningen.
Der er en række direkte krav, såsom hvor godt bygningen er isoleret og hvor effektivt
ventilationsanlægget udføres, men der er også en række indirekte krav, som har indflydelse på
bygningens energiforbrug. Herunder eksempelvis krav til rudeareal i opholdsrum. Det er vigtigt at
alle forhold medtages i energiberegningen så tidligt i designprocessen som muligt, da selv små
forhold kan have altafgørende indflydelse på, hvorvidt byggeriet samlet set overholder kravene.

En energiberegning fra MLN Energi understøttes altid af en rapport. I rapporten fremgår konklusion
for byggeriet samlet såvel som delkrav. I rapporten overskueliggøres de forudsætninger der er lagt i
energiberegningen, via tegninger, tekst og tabeller.
Energiberegningen udarbejdes med en holistisk tilgang, hvor der i videst muligt omfang søges
løsninger, som er rationelle og tilpassede kundens behov.

MLN Energi har specialiseret sig i energiberegninger af boligbyggeri: parcelhuse, dobbelthuse,
rækkehusbebyggelser, boligetageejendomme og lignende. Der udføres ligeledes energiberegninger
for sommer- og fritidshuse.

Energiberegning ved renovering

For de fleste tilbygnings-, ombygnings- og renoveringsprojekter, som omhandler klimaskærmen af
en bygning, stilles principielt et krav til energiforbedring hvis det er rentabelt.
Dokumentationskravet spænder fra en simpel beregning eller vurdering af de enkelte konstruktioner
til mere omfattende varmetabsrammeberegninger og over til egentlige komplette
energirammeberegninger for de mere komplekse og omfattende projekter.

Om projektet indebærer en udskiftning af varmeanlæg eller renovering af tag, er det rationelt at
anskue projektet holistisk – det ene tiltag kan åbne muligheder for det andet.

En energiberegning fra MLN Energi udarbejdes efter den simplest mulige dokumentationsmetode
for kravene i bygningsreglementet, men udarbejdes med en holistisk tilgang, hvor der i videst
muligt omfang søges løsninger som er rationelle og tilpassede kundens ønsker.
En energiberegning fra MLN Energi understøttes altid af en rapport. I rapporten fremgår konklusion
for hvorvidt projektet overholder bygningsreglementets krav, samt giver et overblik over de
forudsætninger, der er lagt til grund for energiberegningen, via tegninger, tekst og tabeller.

MLN Energi udfører energiberegninger til alle slags renoveringsprojekter af bolig- og
fritidshusbyggeri – om ønsket blot er den simplest mulige dokumentation eller en total gennemgang
af bygningen.

Konsulent

Har I en opgave, som enten ikke kan sorteres indenfor en bestemt kategori eller mangler I
mandskabstimer, så tilbyder MLN Energi at assistere på konsulentbasis. Ydelser kan tilbydes til
projekter / opgaver med en varighed fra få timer til længerevarende projekter løbende over en
længere periode. Opgaven kan eventuelt løses fra jeres kontor.

Jeg, Mads Lundsgaard-Nielsen, er uddannet By- og Bygnings ingeniør fra DTU, med speciale
indenfor energiberegning af boligbyggeri og med faglig forståelse for en arkitekts tanker og hvad
der skaber et æstetisk byggeri.

Som tidligere byggeleder og senere projekterende i et typehusfirma har jeg fået en stor indsigt i,
hvad der muligt i det mindre boligbyggeri. Både hvad angår bygbarhed såvel som en bygherres
ønsker og krav.

Jeg har erfaring med projekt koordinering indenfor energirenovering af offentlige bygninger, samt
den generelle energiindsat i Regions og kommune regi. Det har givet stor inspiration i de
muligheder der er og ikke er i den offentlige sektor og i større byggerier og ejendomme generelt.
Jeg har en stor interesse for bygningers energiforbrug, anvendelse af teknologi som medspiller samt
den miljøbelastning vores bygninger bidrager med.

Bygningers driftsenergiforbrug har fået stigende opmærksomhed især siden 2006. Fremtiden vil
utvivlsomt også byde på krav til hvordan og af hvilke materialer en bygning opføres. Jeg holder mig
løbende opdateret med ny lovgivning, samt udvikling af nye byggematerialer og teknologier
generelt.